+421 903 132 896 info@akhora.sk

Súdne konania

Súdne konania

Právne zastúpenie v súdnych konaniach a pred orgánmi štátnej správy
Zmluvy

Zmluvy

Príprava a pripomienkovanie všetkých zmluvných typov
Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok vrátane exekúcii

Právne služby

poskytujeme v nasledovných oblastiach práva:

Obchodné právo

Obchodné právo
Príprava zmlúv, predaj podniku, vymáhanie pohľadávok, právne analýzy, založenie a zrušenie spoločnosti

Viac Info

Občianske právo

Občianske právo
Zmluvy, zastupovanie v súdnych konaniach, náhrada nemajetkovej ujmy, náhrady škody na zdraví

Viac Info

Pracovné právo

Pracovné právo
Pracovné zmluvy a dohody, pracovné poriadky, súdne konania, ukončenie pracovných pomerov

Viac Info

Obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti
Založenie spoločností, zmenové zápisy do OR, prevody podielov, likvidácie, zlúčenia, splynutia a rozdelenia

Viac Info

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti
Komplexné právne poradenstvo v oblastí nehnuteľností. Zmluvy, kataster, stavebné konania. Súdne spory.

Viac Info

Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok
Mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávoch, vrátane exekučných konaní

Viac Info

Súdne konania

Súdne konania
Zastúpenie pred súdmi. Prvostupňové, odvolacie, dovolacie konania. Zastupovanie pred Ústavným súdom

Viac Info

Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo
Autorské právo, ochranné známky, patenty, zasúpenie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR

Viac Info

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie
Právne služby pre občianske združenia a neziskové organizácie. Od založenia až po každodenné právne vzťahy.

Viac Info

Zmluvné právo

Zmluvné právo
Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv. Kúpna zmluva, zmluva o predaji podniknu, zmluva o dielo a iné.

Viac Info

O Nás

Advokátska kancelária Mgr. Tomáš Hôra
O nás

Advokátska kancelária Mgr. Tomáš Hôra poskytuje právne služby vo všetkých hlavných odvetviach práva. Právne služby poskytujeme podnikateľom, súkromným klientom (fyzickým osobám) a organizáciam (občianske združenia, nadácie a iné). V závislosti od typu právnej služby, vieme poskytnúť právne služby kdekoľvek na Slovensku. Sídlom kancelárie sú Košice.

Klientov zastupujeme v konaniach pred súdmi SR (vrátane obchodných registrov), ako aj pred orgánmi štátnej správy (okresné úrady, kataster, úrad priemyselného vlastníctva a iné). Špecializujeme sa najmä na obchodné, občianske, pracovné a správne právo a ďalšie odvetvia súkromného a verejného práva. 

Viac Info