+421 903 132 896 info@akhora.sk

  • Právo obchodných spoločností

    Právo obchodných spoločností

Právne služby v oblasti práva obchodných spoločností tvoria jednu z najsilnejších oblastí pôsobenia našej advokátskej kancelárie. V rámci práva obchodných spoločností poskytujeme najmä nasledovné právne služby:

1. Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach

- zakladanie obchodných spoločností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.)

- zakladanie organizačnej zložky podniku zahraničných osôb

- konanie valných zhromaždení spoločností

- zmena právnej formy podnikania (napr. z s.r.o. na a.s.)

- prevody obchodných podielov, prevody akcii

- odvolanie/vymenovanie konateľov, členov dozornej rady, prokuristu

- zvyšovanie/znižovanie základného imania

- premena menovitnej hodnoty vkladov a základného imania z SKK na EUR

- zmena sídla, obchodného mena

- rozširovanie/zúžovanie predmetov podnikania spoločností

2. Zmluvy pre obchodné spoločnosti

- príprava a zmeny v spoločenskej zmluve, stanovy spoločnosti

- zmluva o tichom spoločenstve

- zmluva o prevode obchodného podielu, zmluva o prevode akcii

- zmluva o predaji podniku, zmluva o predaji časti podniku

- zmluva o výkone funkcie konateľa alebo predsedu predstavenstva

3. Zrušenie spoločnosti, fúzie

- zlúčenia alebo splynutia spoločností (fúzie) a rozdelenia spoločností

- likvidácie spoločností

- ex offo zrušenie spoločnosti bez likvidácie

4. Zastupovanie v registrovom konaní

- zastupovanie pred obchodnými registrami, okresnými úradmi a pred Centrálnym depozitárom cenných papierov

- podanie návrhu na zápis do Obchodného registra

- námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do Obchodného registra

- odvolanie proti uzneseniu o zamietnutí námietok voči odmietnutiu vykonania zápisu do OR

- podanie návrhu/podnetu na začatie konania o zhode vo veciach Obchodného registra