+421 903 132 896 info@akhora.sk

  • Zmluvné právo

    Zmluvné právo

Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv:

- zmluvy podľa obchodného práva (zmluva o dielo, zmluva o tichom spoločenstve, zmluva o predaji podniku, spoločenská zmluva, zmluva o prevode obchodného podielu, zmluva o výkone funkcie konateľa a iné)

- zmluvy podľa občianskeho práva (kúpna zmluva, zmluva o dielo, záložná zmluva, príkazná zmluva a iné)

- zmluvy, dohody a interné predpisy v pracovnoprávnych vzťahoch (pracovná zmluva, dohody o pracovnej činnosti, pracovný poriadok a iné)

- licenčné zmluvy, franchisingová zmluva

- zmluva o budúcej zmluve

- odstúpenia od zmluv, vypovadenie zmlúv

- špecifické zmluvné typy, zmiešané zmluvné typy, nepomenované zmluvy

- riešenia v zložitých párvnych a zmluvných vzťahoch