+421 903 132 896 info@akhora.sk

  • O nás

    O nás

Advokátska kancelária Mgr. Tomáš Hôra poskytuje právne služby vo všetkých hlavných odvetviach práva. Právne služby poskytujeme podnikateľom, súkromným klientom (fyzickým osobám) a organizáciam (občianske združenia, nadácie a iné). V závislosti od typu právnej služby, vieme poskytnúť právne služby kdekoľvek na Slovensku. Sídlom kancelárie sú Košice.

Klientov zastupujeme v konaniach pred súdmi SR (vrátane obchodných registrov), ako aj pred orgánmi štátnej správy (okresné úrady, kataster, úrad priemyselného vlastníctva a iné). Špecializujeme sa najmä na obchodné, občianske, pracovné a správne právo a ďalšie odvetvia súkromného a verejného práva. 

Vedúci advokát Mgr. Tomáš Hôra študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Advokátske skúšky absolvoval s vyznamenaním. Vo svojej právnej praxi sa špecializuje na obchodné, občianske a pracovné právo, vrátane zastupovania klientov v súdnych konaniach.

Profesionalita

Advokátska kancelária Mgr. Tomáš Hôra je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory a je oprávnená poskytovať právne služby podľa zákona o advokácii.

Mlčanlivosť

Advokát je povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie.

Zodpovednosť

Advokátska kancelária Mgr. Tomáš Hôra je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním právnych služieb do výšky 100 000 eur.