+421 903 132 896 info@akhora.sk

 • Pre firmy a organizacie

  Pre firmy a organizacie

Advokátska kancelária Mgr. Tomáš Hôra poskytuje komplexé právne služby pre podnikateľov vo všetkých hlavných odvetviach práva. Vypracujeme vám individuálnu cenovú ponuku na právne služby, ktoré budú odrážať špecifické potreby vášho podnikania. Poskytneme vám právne poradenstvo v týchto právnych oblastiach práva:

Obchodné právo

Obchodné právo
Príprava zmlúv, predaj podniku, vymáhanie pohľadávok, právne analýzy, založenie a zrušenie spoločnosti

Viac Info

Občianske právo

Občianske právo
Zmluvy, zastupovanie v súdnych konaniach, náhrada nemajetkovej ujmy, náhrady škody na zdraví

Viac Info

Pracovné právo

Pracovné právo
Pracovné zmluvy a dohody, pracovné poriadky, súdne konania, ukončenie pracovných pomerov

Viac Info

Obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti
Založenie spoločností, zmenové zápisy do OR, prevody podielov, likvidácie, zlúčenia, splynutia a rozdelenia

Viac Info

Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti
Komplexné právne poradenstvo v oblastí nehnuteľností. Zmluvy, kataster, stavebné konania. Súdne spory.

Viac Info

Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok
Mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávoch, vrátane exekučných konaní

Viac Info

Súdne konania

Súdne konania
Zastúpenie pred súdmi. Prvostupňové, odvolacie, dovolacie konania. Zastupovanie pred Ústavným súdom

Viac Info

Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo
Autorské právo, ochranné známky, patenty, zasúpenie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR

Viac Info

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie
Právne služby pre občianske združenia a neziskové organizácie. Od založenia až po každodenné právne vzťahy.

Viac Info

Zmluvné právo

Zmluvné právo
Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv. Kúpna zmluva, zmluva o predaji podniknu, zmluva o dielo a iné.

Viac Info

 • Výber z poskytnutých právnych služieb

  Zastúpenie v súdnom konaní o zaplatenie viac než 30 000 eur
 • Výber z poskytnutých právnych služieb

  Vypracovanie vzorových zmlúv pre spoločnosť venujúcu sa predaju nehnuteľností (realitná činnosť)
 • Výber z poskytnutých právnych služieb

  Vymáhanie a správa viac ako 200 pohľadávok z obchodnej činnosti klienta poskytujúceho služby
 • Výber z poskytnutých právnych služieb

  Právne poradenstvo pri zlúčení maloobchodných sietí predajní
 • Výber z poskytnutých právnych služieb

  Poradenstvo pri prevode 50% akcii v spoločnosti venujúcej sa finančnému sprostredkovaniu