+421 903 132 896 info@akhora.sk

  • Nehnuteľnosti

    Nehnuteľnosti

- zmluvy pri prevode vlastníckeho práva k nehnutelnostiam (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva)

- nájomné zmluvy, zmluvy o nájme nebytových priestorov

- zriadenie/zrušenie vecných bremien a tiarch k nehnutelnostiam

- zastupovanie v katastrálnom konaní

- zastupovanie v súdnych sporoch týkajúcich sa nehnuteľností

- zastupovanie v územnom a stavebnom konaní