+421 903 132 896 info@akhora.sk

  • Zápis do registra partnerov verejného sektora RPVS

    Zápis do registra partnerov verejného sektora RPVS

Potrebujete sa zapísať do Registra partnerov verejného sekotra (RPVS)? Pomôžeme vám s tým. Naša advokátska kancelária je oprávnenou osobou na podávanie návrhov na zápis do Registra partnerov verejného sektora.

Postup registrácie do RPVS

Registráciu nie je oprávnený vykonať sám podnikateľ (partner verejného sektora), ale táto registrácia sa musí vykonať prostredníctvom oprávnenej osoby, za ktorú sa považuje v zmysle zákona advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR. Ak sa napríklad firma podnikajúca so štátom potrebuje zapísať do RPVS musí najskôr uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby s oprávnenou osobou (napríklad naša advokátska kancelária). Až následne po uzavretí tejto dohody oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS (prvozápis, zmena či výmaz zapísaných údajov).

 Ako prebieha zápis do RPVS cez nás:

  1. uzatvorenie písomnej dohody o plnení povinností oprávnenej osoby,
  2. predloženie potrebných dokumentov zo strany klienta (partnera verejného sektora),
  3. identifikácia konečných užívateľov výhod a verejných funkcionárov,
  4. vypracovanie a podanie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora,
  5. monitorovacia činnosť sledovania zmien a aktualizácia údajov v registri.

Ako začať?

Ak máte záujem o naše služby, prosím kontaktujte nás.